תקנון המירוץ

תקנון מרוץ תנ"ך - תש"ח

 

המועצה האזורית מטה יהודה שמחה להזמינכם למרוץ השליחים אשר

יתקיים לאורך מסלול של כ- 100 ק"מ העובר בנופים עוצרי נשימה

של הרי ושפלת יהודה, ביישובי המועצה ובמקומות שבהם

פעלו גיבורי העם היהודי מימי התנ"ך ועד תש"ח.

1. הגדרות 

"המרוץ" - מרוץ שליחים אשר יתקיים לאורך מסלול של

כ- 100 ק"מ בהרי ושפלת יהודה, ביישובי המועצה ובמקומות

שבהם פעלו גיבורי העם היהודי, כפי שיסומנו על ידי המועצה;

"עורך התחרות"- המועצה האזורית מטה יהודה;

"מארגן המרוץ" - מי שהוסמך לארגן את המרוץ, על כל המשתמע מכך, על ידי המועצה;

"השופטים"- נציגים של המועצה, שייבחרו לצורך כך על-ידי ראש המועצה;

 "הפרס"- למנצחים יוענקו פרסים סמליים בטקס הסיום של המרוץ. 

הפרסים כמו גם סוגם, טיבם, אפיונם, תנאיהם ומועד הענקתם, נתונים לשיקולה הבלעדי של המועצה.

2. כללי 

2.1.המרוץ יתקיים בימים ה'-ו' בתאריכים 07-08.10.2021.

2.2. הרשמת קבוצות למרוץ נפתחת ב 30.06.2021. 

2.3. מקום הכינוס יהיה בחניון בכפר תנך תשח שבשדות נחשון או בכל מקום שיודיעו מארגני המרוץ.

2.4. לכל רץ יינתן מספר חזה וצמיד החלפה (או כל אביזר אחר להחלפה) מרץ לרץ. כל הרצים, ללא יוצא מן הכלל, ירוצו עם מספר החזה צמוד לחולצתם מקדימה ובאופן בולט לאורך כל המרוץ.

2.5. הזינוקים במרוץ יהיו מדורגים, על פי הנחיות מארגני המרוץ שיינתנו לכל קבוצה באופן פרטני.

2.6. החלפת הרצים תעשה אך ורק בנקודות ההחלפה שנקבעו על ידי מארגני המרוץ, למעט במצב בו הרץ נפצע, ובמקרה זה תבוצע ההחלפה בנקודת הפציעה.

2.7. המרוץ יתקיים בין היתר ביערות קק"ל, בשמורות טבע, בשטחי ציבור ובשטחים של ישובים ובזמנים שונים (בשעות הלילה ולפנות בוקר), לפיכך נדרשת התנהגות נאותה ושמירה על שקט לאורך במסלול במיוחד בצמוד לשכונות מגורים.

2.8. יש לשמור על סדר וניקיון לאורך כל מסלול המרוץ ובכלל זאת לכבד את האנשים בצידי הדרך ו/או משתתפי המרוץ, רכוש הפרטי, רכוש הציבורי וכיו"ב.

2.9. יש לרוץ על פי שלטי ההכוונה שהוצבו על ידי המועצה ו/או מארגני המרוץ ו/או מי מטעמם ולהישמע להוראות מארגני המרוץ לכל אורכו ובמקומות שתינתן הכוונה על ידי פקחים שיוצבו מטעם המועצה וכן בהתאם להוראות כל דין לרבות הוראות דיני התעבורה והבטיחות בדרכים.

2.10. יש לרוץ באופן זהיר ועל פי חוקי התנועה (לא תתקיים סגירת כבישים במרוץ) לאורך מסלול המרוץ ובאופן זהיר ומתחשב בתוואי השטח והתנאים הסביבתיים (חום, ראות, לחות, גשם וכיו"ב).

2.11. רץ שטעה בדרך יחזור למסלול שאותו עבר עד לנקודת השילוט האחרונה שפגש וימתין לרץ שיגיע ויכול להנחותו כיצד להמשיך.

2.12. קריאה לעזרה תעשה על ידי זה שנפגע בדרכים הבאות: באמצעות מכשיר סלולר לטלפון שיוצמד למספר החזה או על ידי פנייה לרץ אחר שעובר במקום.

2.13. משקיעה ועד זריחה חובה על הרצים לרוץ עם אור אדום מהבהב בגב חולצתם, לבישת אפוד צוהר ופנס ראש. יש לרוץ בשעות הלילה במשנה זהירות ובאופן אחראי (שימת ליבכם כי ריצת הלילה תיעשה בחלקו השני של המרוץ דהיינו, כאשר הרצים עייפים והראות לקויה). 

2.14. המועצה תהא רשאית לשנות את תנאי ההשתתפות ו/או הפרס בכל עת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

2.15. בכל מקרה בו משתתף יפר את הוראות תקנון התחרות ו/או במידה ויועלו חשדות של שימוש לרעה בזכאות הניתנת ו/או שיעלה חשש כי עקף את כללי המרוץ באופן כלשהו, תהיה המועצה רשאית למנוע את השתתפותו במרוץ ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או תביעה כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה בגין הפסקת השתתפות במרוץ בנסיבות דנן.

2.16. המשתתפים יצולמו על-ידי נציג עורך המרוץ ו/או נציגי המועצה, והתמונות יפורסמו בהתאם לשיקול דעת המועצה, לרבות באתר המועצה, ולמשתתפי המרוץ לא תהא כל טענה בקשר לכך.

2.17. זכייתו של הזוכה בתחרות עשויה להיות מסוקרת, ובהשתתפותו מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום שמו ולסיקור זכייתו, לרבות באינטרנט ופרסומים שונים בכתב.

2.18. תקנון המרוץ כפוף לחוקי מדינת ישראל, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו/או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.

2.19. הודעה בדבר שינוי תנאי המרוץ ו/או שינוי הוראות התקנון תפורסם על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה. פרסום השינוי באתר המועצה תיחשב כהודעה על פי סעיף זה.

2.20. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה.

2.21. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר בכתב או בעל פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.

2.22. המשתתף הוא האחראי הבלעדי להתעדכן בתנאי המרוץ, ותקנון זה, ו/או בשינויים שיערכו בהם. השתתפות המשתתף במרוץ מהווה תנאי להסכמה לשינויים אלה.

3. תנאי השתתפות במרוץ

3.1. זכאים להשתתף במרוץ אנשים פרטיים אשר עומדים בתנאים המצטברים כמפורט להלן:

3.1.1. מי שמלאו לו 18 שנה ומעלה ביום המרוץ;

3.1.2. מי שמילא וחתם על טופס הצהרת בריאות** וכתב שחרור מאחריות.

** במידה ואחת התשובות היא ״כן״, בטופס הצהרת הבריאות, חובת המשתתף להציג אישור רפואי בתוקף.
(יובהר לעניין זה כי באם יהא שינוי במצבו הבריאותי של המשתתף הינו מתחייב לדווח על כך למועצה בהקדם האפשרי. כמו כן באם יהא שינוי במצבו הבריאותי של המשתתף הינו מתחייב כי  מוותר על כל טענה כנגד המועצה ו/או מארגני המרוץ במידה ויוחלט כי לא יוכל להשתתף במרוץ עקב מצבו הבריאותי);

3.1.3. מי שנרשם במרוץ השליחים לקבוצה רשומה קרי- קבוצה מלאה שכל רציה שילמו למרוץ, אושרו על ידי ראש הקבוצה ושמארגני המרוץ אישרו אותה כמשתתפת;

3.1.4. במירוץ האולטרה - מי ששילם את דמי הרישום, ובמירוץ השליחים - מי ששילם וראש הקבוצה אישר את השתתפותו;

3.2. ההשתתפות כרוכה בהסכמת המשתתף לצילומו והפצת תמונתו באמצעי הפרסום, בהתאם לשיקול דעתה של המועצה.

3.3.  המשתתף עמד בכללים הקבועים בתקנון.

 

4. דמי השתתפות מדיניות ביטול והחזרים

שליחים, פתיחת קבוצה ומשתתפי הקבוצה

 

הטבת רישום באתר עד- 30/6/21

רישום מוקדם מ- 01/07/21 ועד 10/08/21

רישום מאוחר מ- 11/08/21 ועד 10/09/21

מועד אחרון לביטול הרשמה

מועד סיום ההרשמה

שליחים - קבוצה - 150 - אין החזר 10/09/21
שליחים – רץ יחיד 10% 210 ש"ח 240 ש"ח 10/09/21 10/09/21

*עלות ביטול הרשמה - 30 ש"ח שינוכו מדמי הרישום
* סגירת הרשמה: 10/09/21 שעה 23:59

אולטרה מרתון , 50 ק"מ + 100 ק"מ

 

הטבת רישום באתר עד- 30/6/21

רישום רגיל-מ-01/07/21 עד 10/09/21

רישום מאוחרמ- 11/09/21  עד 03/10 שעה 10:00

מועד אחרון לביטול הרשמה

אולטרה – 100 ק״מ 10% הנחה מיוחדת 390 ש"ח 440 ש"ח 19/09/21
אולטרה – 50 ק״מ 10% הנחה מיוחדת 290 ש"ח 340 ש"ח 19/09/21

*עלות ביטול הרשמה - 30 ש"ח שינוכו מדמי הרישום
*סגירת הרשמה: 03/10/21 שעה 10:00

חצי מרתון בין יקבים

 

הטבת רישום באתר עד- 30/6/21

רישום מוקדם- עד 10/08

רישום רגיל- עד 10/09

רישום מאוחר- עד 03/10 שעה 10:00 

מועד אחרון לביטול הרשמה

21.1 ק"מ 10% הנחה מיוחדת 120 ש"ח 160 ש"ח 190 ש"ח 19/09/21

* עלות ביטול הרשמה - 20 ש"ח שינוכו מדמי הרישום
* סגירת הרשמה: 03/10/21 שעה 10:00

 

5. החלפת הרצים 

5.1. החלפת הרצים לאחר רישומה של הקבוצה תתבצע באופן הבא:

5.2. הרץ ה"נכנס" ימלא פרטים אישיים בטופס הרישום למירוץ ויבקש להצטרף לקבוצה ספציפית, הרץ יבחר באופציה "תשלום ע"י ראש הקבוצה או החלפת רץ".

5.3. הרץ ה"פורש" יבקש לצאת מהקבוצה הספציפית ויבחר באופציה "החלפת רץ" ולאחר מכן יבחר את שם הרץ הנכנס.

5.4. ראש הקבוצה יקבל מייל על החלפת הרצים ויאשר את כניסת הרץ הנכנס לקבוצה.  

5.5.  התשלום בגין הרץ ה"פורש" יועבר ישירות בין הרץ ה"פורש" ל"נכנס" ללא מעורבות מארגני המרוץ.

6. אחריות 

6.1. ההשתתפות במרוץ על כל שלביה תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בתחרות. 

6.2. התקיימות המרוץ תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים. המועצה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתתף ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.

6.3. המועצה לא תישא בכל אחריות לכל תקלה טכנית ו/או תכנונית ו/או ארגונית הקשורה בעריכת וניהול המרוץ, לרבות ניהול וקיום המרוץ ואינה מתחייבת כי המרוץ יערך כסדרו ללא הפסקות וללא תקלות.

6.4. המשתתף פוטר את המועצה ו/או מי מטעמה באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות אשר קשור, במישרין או בעקיפין, למרוץ. כמו כן, המשתתף מוותר בזאת באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה כלפי המועצה ו/או מארגני המרוץ ו/או מי מטעמם בקשר ההשתתפות במרוץ.

7. שמירה על פרטיות

7.1. כחלק מההשתתפות במרוץ המועצה ו/או מי מטעמה תצלם את המשתתף. בחתימתו על תקנון זה, יראו את המשתתף כמי שמסכים לך שהמועצה תעשינה שימוש בתמונתו, בין היתר לצורך פרסומה ברבים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולא תהייה לו כל טענה ו/או תביעה בגין כך, לרבות מכוח כל דין.

7.2. למען כל ספק יובהר כי בעצם השתתפותו מוותר המשתתף על זכויותיו בתמונה ו/או בווידאו ולא תהייה לו כל טענה בקשר עם השימוש ו/או הזכויות בהם.

7.3. המועצה שומרת לעצמה הזכות המלאה לטיפול בכל תלונה ו/או פנייה של משתתפים באופן שייקבע על ידה, ובכפוף להמצאת נתונים ו/או מסמכים כלשהם, אשר יידרשו לשם בירור טענות המשתתפים כאמור.

8. הודעת הזכייה

8.1. עורכי המרוץ יכריזו על הזוכים במרוץ, בטקס סיום המרוץ אשר יתקיים יום לאחר המרוץ. הודעה על מיקום טקס סיום המרוץ תפורסם על ידי המועצה באתר המועצה וזאת עד למועד התקיימות המרוץ.

8.2. לאחר דירוג הזוכים במרוץ, ע"פ הקטגוריות המשתתפות  עורך המרוץ יכריז בפומבי על הדירוג הנבחר החל מהמקום השלישי ועד למקום הראשון.

8.3. במקרה שזוכה נפסל מלקבל את הפרס עקב אי עמידה בתנאים הקבועים בתקנון, תועבר זכאותו לזכייה בפרס למשתתף הבא אחריו שקיבל את מירב הקולות, בהתאם לתנאים אשר יקבעו על-ידי המועצה.

8.4. הפרסים שיחולקו במסגרת המרוץ הינם פרסים סמליים אשר יקבעו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה ואינם ניתנים להחלפה, לשינוי או להמרה על-ידי הזוכה לא בכסף ולא בשווה כסף ו/או מוצר אחר.

9. ביטול המרוץ עקב "כוח עליון" 

9.1  במידה ותנאי מזג האוויר לא יאפשרו את קיום המרוץ (כח עליון), המרוץ ידחה בשבוע ולא יהיו החזרים. 
9.2  במידה ותנאי מזג האוויר לא יאפשרו את קיום המרוץ (כח עליון), גם לאחר דחייתו ולא ימצא מועד חדש לקיום המרוץ, המרוץ יבוטל ולא יתבצעו החזרים. 
9.3  אני מצהיר כי מובהר לי היטב ואני מסכים לכך כי במקרה בו יבוטל או יתבטל המרוץ ו/או יידחה ו/או לא יהיה בר ביצוע בשל אילוצים של כוח עליון או כל מאורע בו אין למועצה ו/או מי מטעמה שליטה עליו, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אירועי מזג אויר למיניהם, מלחמה, אירועים ביטחוניים, לא תהיה לי כל דרישה לפיצוי כלשהו ולרבות להחזר של סכומים אשר שילמתי להשתתפותי במרוץ.

הנני מצהיר כי קראתי בעיון את הצהרת הבריאות כתב שחרור מאחריות ותנאי השתתפות

בחתימתי אני מאשר ומצהיר כי קראתי את התקנון ואני מסכים לתנאיו:

 
* התקנון מתייחס לנשים וגברים כאחד

* הזכות לשינויים שמורה להפקת האירוע ולמועצה ומי מטעמם